Ütopya'da Öğrenilen Yabancı Dillerin Kriteryası

 

 

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A
N
L
A
M
A

Dinleme

Benimle, ailemle ve yakın
çevremle ilgili tanıdık
sözcükleri ve çok temel
kalıpları, yavaş ve net  konuşulduğunda

anlayabilirim.

Beni doğrudan
ilgilendiren konularla 
ilişkili kalıpları ve çok
sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim.
(Örneğin; En
temel
kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre,
meslek). Kısa, net, basit 
ileti ve duyurulardaki
temel düşünceyi kavrayabilirim.

İş, okul, boş zaman vb.
ortamlarda sürekli
karşılaşılan bildik
konulardaki net, standart
konuşmanın ana hatlarını 
anlayabilirim. Güncel
olaylar ya da kişisel ilgi
alanıma giren konularla
ilgili radyo ve televizyon
programlarının çoğunun
ana hatlarını yavaş yavaş
ve net olduğunda
anlayabilirim.

Güncel bir konu olması
koşuluyla uzun konuşma
ve sunumları anlayabilir, 
karmaşık tümcelerle
yapılan tartışmaları takip
edebilirim. Televizyon
haberlerini ve güncel
olaylara ilişkin programların 
çoğunu anlayabilirim.
Standart dilin
kullanıldığı
filmlerin çoğunu

anlayabilirim.

 

Açıkça yapılandırılmamış ve
ilişkiler açıkça belirtilmemiş
sadece ima edilmiş olsa bile
uzun konuşmaları anlayabilirim.
Televizyon programlarını ve
filmleri fazla zorluk çekmeden 
anlayabilirim.

İster canlı ister yayın ortamında olsun, 
hiçbir konuşma türünü anlamakta
zorluk çekmem. Sadece normal
anadili konuşma hızında ise,
aksana alışabilmem için biraz
zamana ihtiyacım olabilir.

Okuma

Katalog, duyuru ya da afiş
gibi yazılı metinlerdeki

bildik adları, sözcükleri ve 
çok basit tümceleri
anlayabilirim.

Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar,
kullanım kılavuzları,
mönüler ve zaman
çizelgeleri gibi basit
günlük metinlerdeki
genel bilgileri
kavrayabilir
ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.

Meslekle ilgili ya da günlük
dilde en sık kullanılan
sözcükleri içeren metinleri

anlayabilirim. Kişisel
mektuplarda belirtilen olay,
duygu ve dilekleri 
anlayabilirim.

Meslekle ilgili ya da günlük
dilde en sık kullanılan
sözcükleri içeren metinleri

anlayabilirim. Kişisel
mektuplarda belirtilen olay,
duygu ve dilekleri 
anlayabilirim.

Üslup farklılıklarını da ayırt ederek
uzun ve karmaşık, somut ya da
edebi metinleri okuyabilir, ilgi
alanımla alakalı olmasalar bile
herhangi bir uzmanlık alanına
giren makale ve uzun teknik

bilgileri anlayabilirim.

 

Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına
yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar 
gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan

karmaşık hemen hemen tüm metin 
türlerini kolaylıkla okuyabilir ve 
anlayabilirim.

K
O
N
U
Ş
M
A

Karşılıklı
Konuşma

Karşımdaki kişinin
söylediklerini daha yavaş
bir konuşma hızında
yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan
iletişim kurabilirim.
O anki gereksinime ya da çok bildik konulara
ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

Bildik konular ve
faaliyetler hakkında doğrudan bilgi
alışverişini gerektiren
basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.

Dilin konuşulduğu ülkede
seyahat ederken ortaya
çıkabilecek bir çok durumla
başa çıkabilirim. Bildik, ilgi

alanıma giren ya da günlük
yaşamla ilgili (Örneğin; aile,
hobi, iş, yolculuk ve güncel
olaylar gibi) konularda
hazırlık yapmadan konuşmalara
katılabilirim.

 

Öğrendiğim dili anadili olarak
konuşan kişilerle anlaşmayı
mümkün kılacak bir akıcılık ve
doğallıkla iletişim kurabilirim.

Bildik konularlardaki
tartışmalarda, kendi görüşlerimi
açıklayıp destekleyerek etkin bir
rol oynayabilirim.

Kullanacağım sözcükleri çok fazla 
aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal
bir biçimde ifade edebilirim. Dili,
toplumsal ve mesleki amaçlar için
esnek ve etkili
bir şekilde
kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi
açık bir ifadeyle dile getirebilir ve
karşımdakilerin konuşmalarıyla

ilişkilendirebilirim.

Hiç zorlanmadan her türlü konuşma
ya da tartışmaya katılabilir; deyimler
ve konuşma diline ait ifadeleri
anlayabilirim. Kendimi akıcı bir
şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince
ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde
vurgulayabilirim. Bir sorunla 
karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki 
insanların fark etmelerine fırsat 
vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi

yeniden yapılandırabilirim.

Sözlü
Anlatım

Yaşadığım yeri ve
tanıdığım insanları
betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.

Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıpve tümceyi kullanabilirim.

Deneyimlerimi, hayallerimi,
umutlarımı, isteklerimi ve
olayları betimlemek için

çeşitli kalıpları yalın bir
yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve
planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri 
kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü
anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

İlgi alanıma giren çeşitli
konularda açık ve ayrıntılı
bilgi verebilirim. Çeşitli 
seçeneklerin olumlu ve
olumsuz yanlarını ortaya
koyarak bir konu hakkında
görüş bildirebilirim.

Karmaşık konuları, alt temalarla 
bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir 
biçimde betimleyebilir, belirli bakış

açıları geliştirip uygun bir sonuçla 
konuşmamı tamamlayabilirim.

Her konuda bağlama uygun bir üslupla 
ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip

anımsamasına yardımcı olacak şekilde 
konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde
yapılandırabilir, açık, akıcı bir
betimleme
ya da karşıt görüş
sunabilirim.

Y
A
Z
M
A

Yazılı
Anlatım

Kısa ve basit
tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin;
Tatil kartpostalıyla
selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim.

Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

İlgi alanıma giren çok çeşitli
konularda anlaşılır, ayrıntılı
metinler yazabilirim. Belirli
bir bakış açısına destek vererek

ya da karşı çıkarak bilgi sunan
ve nedenler ileri süren bir kopozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde,
açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle
ifade edebilirim. Bir mektup,
kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu
düşündüğüm
konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

Uygun bir üslup açık, akıcı metinler 
yazabilirim. Okuyucunun önemli 
noktaları ayırt edip anımsamasına 
yardımcı olacak etkili, mantıksal bir 
yapılandırmayla bir durum ortaya
koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.

 

 

 

DUYURULAR