6. Sınıf

Ütopya’da 6. Sınıf
TÜRKÇE DERSİ:
 • Türkçe eğitimi, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamak, yeniyi yaratmak için gereksineceği özgüveni geliştirmektir. Çalışmalar sırasında görsellerden, CD’lerden, vb. eğitsel oyunlardan yararlanılır. Yaratıcı drama yöntemi ile öğrencilerimizde yaratıcılık, kendine güven,  bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri etkinliklere yer verilir. Okulumuzda Türkçe programı, okuma sevgisini kazandırmayı hedefleyerek kendini yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde ifade edebilen, dilin kurallarını özümsemiş ve dile hâkim bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.
 • Okulumuzun genel hedef ve davranışlarını gerçekleştirmeye yönelik çağrışıma dayalı oyunlar, köşe yazıları hazırlama, araştırma ve sunumlar, duvar gazetesi hazırlama, resimleme, bir fotoğrafın düşündürdükleri, öykü kitabı hazırlama gibi tekniklerden de yararlanılır.Her derste dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri kullanılmaktadır. Bu becerilerin geliştirilmesi, doğru kullanılması Türkçe derslerinin yanı sıra diğer derslerde de olmalıdır. İyi bir anadil eğitimi öğrencilerin akademik başarılarını da olumlu yönde etkileyecektir. Okuduğunu anlama ile akademik başarı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yazılı yoklamalarda ve ödev hazırlamada öğrenciler yazma becerilerini kullanmakta, ders anlatırken, soru sorarken konuşma becerilerini, en çok da ders dinlerken dinleme becerilerini geliştirmek zorundadırlar. Bu beceriler sadece Türkçe dersinde değil bütün derslerde geliştirilmektedir. Bu nedenle Türkçe öğretmenleri diğer branş öğretmenleri ile işbirliği içinde öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Türkçe eğitimi sonucunda duygular, düşünceler, tasarılar ve izlenimler, belli bir amaca yönelik olarak başkalarına söz veya yazıyla anlatılabilmelidir; çünkü çağımızdaki toplumsal yaşayış, başkalarını anlamak kadar, kendimizi anlatmayı da zorunlu kılmaktadır.

  Okulumuzda büyük önem verilen dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerin iletişim becerileri yanında “düşünme” yeteneklerini de geliştirmektir. Bu nedenle Türkçe düşünebilmenin ancak Türkçenin yeterince bilinmesiyle gerçekleşebileceği de unutulmamalıdır.
MATEMATİK DERSİ:
 • Konu: Kesirler
 • Kazanım: Kesir kavramını öğrenir.
 • Konu: Kümeler
 • Kazanım: Kesişim,birleşim ve fark işlemlerini kavrar.
Aristoteles, ”insan bilmek ister” demiş. Ütopya’nın eğitim anlayışı insanda doğal olarak varolan bu öğrenme merakının doyurulmasına yöneliktir. Oyunlarla zenginleştirilmiş müfredatımız matematiği sevdirmeyi, öğrencilerde matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuzda matematik öğretimi sınıflarla sınırlı değildir. Zaman zaman açık alanda da etkinlikler yapılmakta, matematiğin pratikle ilişkisi tesis edilmektedir. Haftalık programımızın en az 1 saati etkinliklere ayrılmıştır. Geri kalan zamanda da öğrenci merkezli bir öğretim uygulanmaktadır. Ütopya ailesi olarak öğrencilerin özgürce soru sorabilmesinin yaratıcılığı teşvik ettiğine inanıyoruz.
SOSYAL BİLGİLER:
 • Okulumuzda, Sosyal Bilgiler dersi  işlenirken “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” doğru bir eğitim yöntemi benimsenir. Çalışılan dönemin değerleri, dönemin bilgisi ve düşünce dünyası göz önünde bulundurulur, incelenen olay ve olguların günümüze olan etkisi her boyutuyla irdelenir. Her çalışmada; değişim ve süreklilik, benzerlik ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce gibi belli kavramlar üzerinde temellendirilir. Konuların somutlaştırılmasında tarihî tablolardan, kartpostallardan, resimlerden, filmlerden, haritalardan, atlaslardan, gezi ve gözlemlerden yararlanılır. Güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilir. Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten, sorgulama ve merak duygusu gelişmiş bireyler olarak yetişir.
KONULAR:

Sosyal Bilgiler Dersi
 • Ünite1: Yeryüzünde yaşam
 • Tema: Dünya bir kağıda nasıl sığar?
 • Ünite2: Yeryüzünde yaşam
 • Tema: Dünya bir kağıda nasıl sığar?
Türkçe dersi
 • Tema:
 • Okuma kültürü
 • Atatürk’ün hayatı
Öğrencilerimizin 6. sınıfta neler yaptıklarını görmek için aşağıdaki fotoğraf galerisini inceleyebilirsiniz:

DUYURULAR