4. Sınıf

Ütopya’da 4. Sınıf
Ütopya’da 4.sınıflar , her sabah derslerden önce “circle time” da 5.sınıf ve 6 . sınıf arkadaşlarıyla gündemi içeren , belirlenen konu üzerinde sokratik yöntem ile tartışma yapar. Okulumuzda 4.sınıfların ders işleyişinde , her dersin başında öğrenci hedeften haberdar edilir ve edineceği bilginin amacı öğrencilerle tartışılır. Haftalık ders planı her pazartesi günü öğretmen tarafından tahtaya asılır ve hafta boyunca öğrenci plana bakarak yapılacak aktivite ve öğrenilecek konu hakkında bilgi sahibi olabilir. Ayrıca her dersin başında öğretmenin ders ile ilgili yaptığı görsel plan ile öğrenci ders akışından haberdar edilir. Derslerde öğrencilerin zamanı iyi kullanma ve zamandan haberdar olması amaçlı aktivite süreleri belirtilir ve sınıf içi çalar saat kurularak aktivite süresinin bittiğini ve sonrasında ne yapması gerektiğini öğrenci , öğretmenin rehberliğinde takip eder. Derslerde , seçilen aktiviteler çoklu zeka alanlarına göre belirlenir.

Türkçe Dersi: Konuşma, dinleme, okuma, yazma, anlama öğrenme alanları ile ilişkili olarak ; alt kazanımları içeren beceriler, bireyselleştirilmiş öğrenme sistemi içinde çeşitli aktivite ve etkinliklerle işlenir. Sorgulama, not alma, yönergeleri dinleme, takip etme, olacakları tahmin etme, dinlediği, okuduğu metni analiz etme, bilgilerini sentezleyerek yeni hikaye oluşturma, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme, tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma, betimleme yapma, görsel okuma ve görsel sunum yapma becerilerini geliştirici aktivitelerle, basitten karmaşığa doğru yaparak yaşayarak içselleştirmeleri hedeflenir.  Günümüz bilgi ve teknoloji çağında, her kazanımın sonunda bilgisayar ile aktiviteler yapılır. 

Konu ve kazanımlarla günlük yaşam becerileri, özbakım becerileri, doğa eğitimi ile bütünleştirilerek; dersler arası ilişki kurularak; gezi, gözlem ve deneylerle eğitimin bir bütünlük içinde yapılması sağlanır.

Matematik Dersi: Konu ve kazanımlar somutlaştırılarak; edinilecek bilginin, hayatın neresinde faydalı olduğu açıklanıp; tartışılarak konu ve kazanımlar içselleştirlir.
Konular, günlük yaşantıyla ilişkilendirilerek; düz anlatım yöntemi ile, tanımlar yardımıyla, buluş yoluyla, senaryo ile, analiz ile, gösterip yaptırma ile, kurallar yardımıyla, deneysel etkinliklerle ve oyunlarla öğretilir.
Sosyal Bilgiler Dersi: Konu ve kazanımlar bireyselleştirlmiş öğretim yöntemi ile grupla, ikili ve bireysel çalışmalar la planlanarak işlenir. Tartışma, gösterip yaptırma, drama, problem çözme yöntemleri ve bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulanır.
4.Sınıf Öğretmeni


Öğrencilerimizin 4. sınıfta neler yaptıklarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:

DUYURULAR