3. Sınıf

Ütopya’da 3. Sınıf
Türkçe eğitimi: öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu,dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamak, yeniyi yaratmak için gereksineceği özgüveni geliştirmektir. Çalışmalar sırasında görsellerden, CD’lerden, tombala kartlarından, tabu oyunu vb. eğitsel oyunlardan yararlanılır.Yaratıcı drama yöntemi ile öğrencilerimizde yaratıcılık, kendine güven, inisiyatif alma, bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri etkinliklere yer verilir. Okulumuzun genel hedef ve davranışlarını gerçekleştirmeye yönelik çağrışıma dayalı oyunlar, köşe yazılarıhazırlama, araştırma ve sunumlar, duvar gazetesi hazırlama, resimleme, bir fotoğrafın düşündürdükleri, öykü kitabıhazırlama gibi tekniklerden de yararlanılır. Okuma alışkanlığını kazandırmak için haftada iki ders saati yapılan okuma etkinliği gerçekleştirilir ve kütüphaneetkin olarak kullanılır. Öğrenciler okudukları kitapları drama yöntemiyle canlandırır. Canlandırma videoya alınarak mikroöğretim tekniği uygulanır. Bunların dışında öykü kitabı ve hikâye kutusu hazırlayan öğrencilerimiz öykü ve şiir günleridüzenleyerek çalışmalarını birbirleri ile paylaşırlar.Türkçe dersinde öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konudainceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme veçıkarımlarda bulunmaları amacıyla okulumuzda gerçekleşen CAS projeleri kapsamında ilgili öğretmenirehberliğinde proje çalışmaları yapılır.

Hayat Bilgisi: Derslerde yapılandırmacılık yaklaşımı esas alınır. Öğretmeye değil öğrenmeye önem verilir. Öğrenme bir süreçolarak düşünülür. Öğrencilerin araştırması desteklenir ve öğrencilerimizin nasıl öğrendiği dikkate alınır. Ekip ruhunubenimsetmek, birlikte öğrenmeyi gerçekleştirmek için grup, küme çalışmalarına önem verilir.Eğitim ve öğretim çalışmalarında öğrencilerin yaratıcılıklarını, üretkenliklerini, sorun çözme becerilerinigeliştirebilmeleri ve bilgi üretebilmeleri için en uygun öğrenme ortamları hazırlanır.Çalışmalar sırasında öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkez alan bir anlayış benimsenir ve etkinliklerimiz bufarklılıklardan yola çıkarak hazırlanır. Öğrencilerimizin öğrenme sürecinin her aşamasına aktif olarak katılımı sağlanır. Ders içi aktivitelerde kurulanistasyonlar seviye farklarını dikkate alınarak hazırlanır ve aktivite sürecinde bütün öğrencilerin aktif halde rol almasısağlanır.

Matematik: Matematik dersi, her öğrencinin matematiği korkmadan yapabileceğine inanarak ve severek katılabileceğibir şekilde işlenir. Bu planlama yapılırken öğrencilerin gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Görselmalzemelerden yararlanarak algılama, keşfetme, düşünme, yorumlama ve sentezleme becerilerini geliştirme çalışmalarıyapılır. Öğrencilerimizde öncelikle öğrenme isteği yaratmak, ardından öğrenmeyi zevkli kılmak ve öğrenme sürecindeedinilen bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılır. Kullanılan değişik materyallerleöğrencilerin çeşitli problemler üretmeleri ve ürettikleri problemleri değişik yollarla çözebilmeleri için ortam hazırlanır.Matematikteki kavramları somut kavramlara benzeterek öğrencilerin matematik önyargıları yıkmaya çalışılır.Benzeşim(analoji) olarak adlandırılan bu yöntemde öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları benzer olaylarkullanılarak onların aktif bir şekilde katılımı sağlanır. Buluş yolu, senaryo yöntemi, analiz, gösterip yaptırma, deneyseletkinlikler ve oyunla öğretim, istasyon çalışması sınıf içerisinde kullandığımız diğer yöntemlerden bazılarıdır.Öğrencilerimiz tarafından matematik oyunları, konularla ilgili araç ve gereçler hazırlanır, hazırlanan çalışmalarokul ve sınıf panolarında sergilenir.

3. Sınıf Öğretmeni


Öğrencilerimizin 3. Sınıfta neler yaptıklarını görmek için aşağıdaki fotoğraf galerisini inceleyebilirsiniz

DUYURULAR